Regulamin serwisu internetowego Swatka.com

 

Wersja uzupełniona dnia: 05-12-2013

 

§ 1  Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Swatka.com prowadzonego przez Swatka LLC P.O. Box 3029, Lisle, IL 60532-8029 USA.
Serwis Swatka.com skierowany oraz zaprojektowany i dostosowany jest do osób dorosłych nie będących aktualnie w związku partnerskim .Każdy Użytkownik zobowiązany jest  do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed założeniem Konta należy przeczytać poniższy Regulamin, założenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Wszystkich Użytkowników serwisu Swatka.com obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Roszczenia Użytkowników odbiegające od postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności nie będą uwzględniane, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2  Definicje

Wszelkie sformułowania ujęte w Regulaminie, które zostały umieszczone poniżej, należy rozumieć w opisany sposób:
Regulamin -niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie do niego nawiązują;
Serwis - towarzyski serwis internetowy Swatka.com znajdujący się w pod adresem internetowym www.swatka.com,  na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

Konto - dostępna dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) strona w Serwisie, za pośrednictwem której Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi, opisami oraz innymi elementami, a także może on w tym miejscu dokonywać operacji, działań i ustawień związanych z funkcjonowaniem w Serwisie;

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest  Swatka LLC , zarejestrowana w stanie Delaware, Stany Zjednoczone – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Stan Delaware Division of Corporation rejestr Delaware State File Number: 53248-81.

Użytkownik - osoba w wieku powyżej 18 lat, która posiada Login i hasło pozwalające zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie

Profil - dane, informacje i inne elementy prezentujące oraz opisujące osobę danego Użytkownika, przekazywane samodzielnie oraz dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu Swatka.com, które prezentowane i udostępniane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;

Baza Profili - zbiór informacji, danych i innych treści przekazanych przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone oraz przetwarzane w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika;

Abonent - Użytkownik serwisu posiadający wykupione Konto Premium;
Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie Swatka.com, jaka została przez niego wybrana na etapie rejestracji w Serwisie Swatka.com;
Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się własnym i niepowtarzalnym e-mail danej osoby, za pośrednictwem której osoba może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;

Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze komercyjnym, reklamowym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu;

Konto Podstawowe, Członkostwo Podstawowe - usługa w Serwisie dostępna dla wszystkich Użytkowników po rejestracji, bez wykupionego Konta Premium;
Konto Premium, Członkostwo Premium - usługa w Serwisie dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy po opłaceniu stosownej opłaty, uzyskują status abonenta; usługa ta pozwala na korzystanie przez Użytkowników z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług oraz innych preferencji przyznawanych abonentom;

Materiały - teksty, opracowania i obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.
Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w celu przejęcia kontroli nad kontem w serwisie Swatka.com;

 

§ 3  Informacje oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

1. Właścicielem Serwisu jest  Swatka LLC , zarejestrowana w stanie Delaware, Stany Zjednoczone – w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Stan Delaware Division of Corporation rejestr Delaware State File Number: 53248-81;
2. Podstawowym przedmiotem Serwisu Swatka.com jest udostępnianie zalogowanym użytkownikom serwisu Swatka.com systemu prezentacji oraz wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego oraz utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone mogą być odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna.
4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
5. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Załącznika Nr 1 do Regulaminu "Cennik świadczenia usług odpłatnych w serwisie Swatka.com" i Załącznika Nr 2 „Opis usług dostępnych w serwisie Swatka.com”

6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu Swatka.com, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu i jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, ale także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny, dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

7. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest Swatka.com, adres P.O. Box 3029, Lisle, IL 60540 USA.
Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, a także prawo do poprawiania tych danych i do żądania zaniechania ich przetwarzania przez usunięcie z Bazy Profili.
8. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które są nagrywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu Swatka.com. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednak może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies".

 

§ 4  Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba w wieku powyżej 18 lat, po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz  realizacji procedury rejestracji w Serwisie.
2. Aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu Swatka.com oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych oraz posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail.
3. Rejestracja i aktywacja Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu Swatka.com, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości założenia Konta,jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie do 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach potrzebnych do skutecznego założenia Konta.
5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie Swatka.com. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, chyba że wyrazi na to zgodę Administrator.
6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
b) wszelkie dane osobowe, fotografie i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu Swatka.com w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, że dostęp do tych danych będzie miał nieograniczony krąg  Użytkowników Serwisu Swatka.com. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
*hasło do Konta;
*adres e-mail;
*kody aktywacyjne i innego typu dane dostępowe;
*numer telefonu.
c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Swatka.com i Swatka LLC P.O. Box 3029, Lisle, IL 60532-8029 USA wszelkich danych przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach i filmach w celach upublicznienia tych informacji oraz danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu.

d) wyrażą zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, statystycznych, informacyjnych oraz publikacji w różnych mediach. Publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem Serwisu Swatka.com. 

e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej ze strony Serwisu Swatka.com.
7. Udostępniając Materiały w Serwisie Swatka.com, Użytkownik:
a) oświadcza że, posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku), aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu Swatka.com oraz w innych mediach;
b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji);
c) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie i utrwalanie zdjęć i filmów, w celach informacyjnych, marketingowych,  statystycznych oraz publikacji w mediach;
d) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania praw do opublikowanych treści, materiałów lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora Serwisu od odpowiedzialności w tym zakresie.
8.
Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu Swatka.com, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu z możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie lub film będzie większe niż 600 kilobajtów.  Dotyczy to również zdjęć lub filmów słabej jakości lub nie spełniających niezbędnych warunków technicznych Serwisu.
9.
Zdjęcie główne lub film Użytkownika musi przedstawiać najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwali rozpoznać Użytkownika w rzeczywistości.
10.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu Swatka.com według wskazówek wskazanych w serwisie. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bez możliwości jej uruchomienia ponownie.
11.
Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia niektórych odpłatnych lub wszelkich usług Serwisu Swatka.com, przy czym ich zakończenie przed ukończeniem wykupionego terminu ich obowiązywania nie powoduje zwrotu kosztów za niewykorzystany czas.
12.
Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu Swatka.com, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z przedmiotu i charakteru Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
c) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
d) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, normy moralne lub dobre obyczaje, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste, a także popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy.
13
. Ze względu na charakter Serwisu Swatka.com, niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie:

a) podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych na łamach Serwisu informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (adres e-mail, numer telefonu, dane kontaktowe komunikatora internetowego itd. itp.).
b) informowanie w treściach publikowanych na Stronie Użytkownika i w innych miejscach Serwisu dostępnych dla ogółu Użytkowników, o fakcie korzystania lub nie korzystania z poszczególnych usług Serwisu przez danego Użytkownika.


§ 5  Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Swatka.com Użytkownicy mogą prezentować na Stronach Użytkowników dane, informacje i inne treści o sobie także wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na fotografiach i filmach - składających się na pojecie Profilu Użytkownika. Użytkownik może także korzystać z innych usług Serwisu Swatka.com pozwalających na zawieranie znajomości pomiędzy innymi Użytkownikami.
2. Dla każdego użytkownika Internetu niezalogowanego na Serwisie Swatka.com widoczny jest jedynie awatar (zdjęcie główne) Profilu Użytkownika.
3. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do Regulaminu zatytułowanym "Cennik świadczenia usług odpłatnych w serwisie Swatka.com".
4. Uzyskanie statusu Użytkownika z Kontem Premium dostępne jest dla wszystkich Użytkowników po wniesieniu opłaty (Cennik opłat znajduje się w załączniku Nr 1).
5. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu Swatka.com  (zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości) może być w każdym czasie zmieniany przez Administratora Serwisu Swatka.com. Dotyczy to również dodawania lub usuwania poszczególnych usług w Serwisie.
6. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o każdej zmianie w świadczeniu usług. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych poprzez Użytkowników.

§ 6  Odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich autentyczność, prawdziwość oraz rzetelność.
2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia oraz wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym i wirtualnym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu Swatka.com.
3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu Swatka.com.
4. Administrator nie udostępni w żaden sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest podstawa prawna nakazująca Administratorowi takie działanie.
5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu Swatka.com dołoży wszelkich starań, aby Serwis Swatka.com oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezależne  i  niezawinione od Administratora zakłócenia spowodowane przykładowo siłą wyższą.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu ulepszenia, przeprowadzania konserwacji lub dodawania usług jednak po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu Swatka.com.
8. Administrator  Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych dysfunkcją sieci internetowej, awarią sprzętu czy utratą na skutek działania osób trzecich.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu Swatka.com, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
10. Zabronione jest bez zgody Administratora: powielanie, kopiowanie lub inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach: danych, informacji lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
11. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail admin@swatka.com lub pocztą tradycyjną na adres: Swatka LLC  P.O. Box 3029, Lisle, IL 60532-8029 USA

 

§ 7  Blokada i usunięcie konta

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności, Administrator może zablokować Konto lub niektóre usługi Serwisu wraz z podaniem stosownej informacji dla Użytkownika. Administrator odblokuje Konto lub zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora albo po upływie określonego czasu wskazanego przez  Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu lub Polityki Prywatności.
2. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli Administrator stwierdzi, że:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu Swatka.com przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto w Serwisie - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
e) Użytkownik z zablokowanym Kontem lub innymi usługami Serwisu, nie spełni działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;
f) Użytkownik podejmuje działania, które bez względu na sposób i techniki mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu Swatka.com.

 

§ 8  Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie błędów Administratorowi lub osobom pełniącym rolę Konsultantów w Serwisie.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: admin@swatka.com lub listownie na adres:  Swatka LLC  P.O. Box 3029, Lisle, IL 60532-3029 USA
3. Reklamacje będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie  14 dni  od dnia otrzymania  reklamacji.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym pkt  3– o maksymalnie  10 dni - gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez niego (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
6. Reklamacje skierowane do Administratora Serwisu, ale dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny bezpośrednio za reklamację.
7. Odpowiedź na reklamację przesłaną do Administratora zostanie przesłana do Użytkownika Serwisu Swatka.com w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 9  Wyrejestrowanie się, wypowiedzenie umowy i automatyczne przedłużenie umowy

 

1. Użytkownik w ramach zarejestrowania może w każdej chwili wyrejestrować się z serwisu Swatka.com.

2. Po zakończeniu płatnego członkostwa status Użytkownika zostaje przekształcony w bezpłatne Członkostwo Podstawowe.

3. Strony zachowują prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy o bezpłatne Członkostwo Podstawowe oraz o płatne Członkostwo. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy przysługuje Swatka.com w szczególności, gdy Użytkownik w czasie rejestracji, zamawiania płatnego członkostwa lub dokonywania zmian, umyślnie podaje fałszywe dane lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu czy Polityki Prywatności.

4. Po każdorazowym przedłużeniu umowy o płatne członkostwo Użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną potwierdzającą dane umowne, w szczególności okres trwania umowy.


§ 10  Zmiany Regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu Swatka.com wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Zalogowanie do Serwisu po powyższym ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika Serwisu.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora Serwisu o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie Serwisu Swatka.com wiąże się z usunięciem Konta Użytkownika.

 

 

no-image-avatar.png Arass Offline

wiek 36,

(Poland, gdansk)

P170110_15.57.JPG lucajn Offline

wiek 35,

(Poland, Bydgoszcz)

no-image-avatar.png Domi1983 Offline

wiek 36,

(Poland, Kraków)